REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
ANVELOPELE DE IARNA TE DUC IN VACANTA
organizat de NEXXON SRL
(perioada: 20 Octombrie – 20 Decembrie 2020)

Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul campaniei este Nexxon SRL, cu sediul in Targu Secuiesc Str. Orban Balazs, Nr. 14, Judetul Covasna, telefon 0267-364170, fax 0267-364130, email: office@nexxon.ro inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 14/202/1996, CUI RO8509728 cont nr. RO65 BACX 0000 0045 7367 4000, deschis la UNICREDIT SFANTU GHEORGHE
1.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.2. Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a campaniei promotionale
2.1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Campania va incepe pe data de 20 Octombrie 2020 si se va desfasura pana pe data de 20 Decembrie 2020.
Art. 3 – Produse Participante
3.1 Produsele participante se va intelege doar anvelopele noi de iarna si all-season pentru autoturisme, SUV si autoutilitare comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, prin intermediul distribuitorilor de anvelope, marcile urmatoare: AUSTONE, COOPER, GRIPMAX, MAXXIS, PETLAS, TRACMAX, VREDESTEIN.
3.2 Produsele participante la campanie sunt disponibile in limita stocului existent.
Art. 4 - Regulamentul oficial al campaniei
4.1 Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea site-ului www.anvelopelocal.ro
• in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului Targu Secuiesc Str. Orban Balazs, Nr. 14, Judetul Covasna, cod postal 525400.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul de campanie www.anvelopelocal.ro, urmand ca modificarile aduse prin acestea sa intre in viguare in 24 de ore de la publicarea lor.
Art. 5 - Dreptul de participare
5.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani sau persoanele juridice si/sau persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care achizitioneaza 4 anvelope noi de iarna sau all season mentionate la art. 3, Produse Participante.
5.2 Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii companiei NEXXON SRL si Partenerilor participanti.
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea, desfasurarea campaniei si comercializarea anvelopelor aflate in Campanie. 
• rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la campanie.
• Societatile care comercializeaza produse participante in aceasta Campanie nu au dreptul sa se inregistreze in aceasta Campanie pentru a beneficia de premii.
Art.6 – Premiile campaniei
In cadrul Campaniei, Organizatorul vor acorda 23 de vacante de 2 nopti pentru 2 persoane, la Hotel Carpat Inn Azuga ****, intre 12-14 februarie 2021. Valoarea totala a premiilor este 39.100 lei.
Art. 7 – Mecanismul desfasurarii campaniei
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in vederea participarii:
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus;
(2) Inscrierea in Campanie se va face de catre particiant exclusiv in perioada mentionata la Art. 2.2 de mai sus;
(3) Participantul trebuie sa se inregistreze pe pagina www.anvelopelocal.ro si sa completeze urmatoarele informatii obligatorii:
a.	Nume si Prenume
b.	Adresa de e-mail
c.	Numar telefon
d.	Marca, profil si dimensiune anvelope achizitionate
e.	Locul de achizitionare
(4) Data limita pana la care participantii se pot inscrie este de 20 Decembrie 2020, data inscrierii pe site.
(5) Organizatorul nu este raspunzator de corectitudinea informatiilor obligatorii, completate pe site, necesare pentru expedierea premiului. In cazul in care datele introduse in formular nu sunt corecte Organizatorul va redistribui premiul urmatorului participant.
(6) Promotia este valabila doar la distribuitorii Nexxon SRL participanti in aceasta campanie.
7.2 Mecanismul campaniei promotionale
(1) Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze minim 4 anvelope noi de iarna sau all-season pentru autoturisme, SUV si autoutilitare marcile urmatoare: AUSTONE, COOPER, GRIPMAX, MAXXIS, PETLAS, TRACMAX, VREDESTEIN de la unul dintre distribuitori, in intervalul 20 Octombrie – 20 Decembrie 2020.
(2) Participantii trebuie sa se inscrie pe pagina www.anvelopelocal.ro furnizand informatiile solicitate, enumerate la 7.1(3)
(3) In data de 21.12.2020 se va efectua tragerea la sorti a castigatorilor prin intermediul site-ului www.random.org.
(4) Castigatorii vor fi anuntati prin e-mail si telefon, date furnizate la inscriere intre data de 21.-22.12.2020.
7.3. Intrarea in posesia premiilor
Castigatorii vor primi un voucher de vacanta prin posta, la adresa furnizata la inscriere.
Art. 8 - Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile legale aplicabile, orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu aceste premii fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Art. 9 - Prelucrarea datelor personale
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Organizator, in calitate de operator.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 
1.	Nume si prenume; 
2.	E-mail; 
3.	Numar de telefon. 

Scopul procesarii 
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizaotr prin intermediul Imputernicitului pentru: 
1.	Organizarea si desfasurarea campaniei 
2.	Desemnrea si validarea castigatorilor 
3.	Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Organizatorulu 
4.	Activitati de promovare a Operatorului (marketing) 

Temeiul juridic 
1.	Prelucrearea datelor in scopurile prevazute este necesara pentru executarea unui contract (prezentul Regulament) la care participantii la Campanie sunt parte.
2.	In ceea ce priveste prelucrarea datelor in scop de marketing, temeiul prelucrarii este consimtamantul participantului.

Transferul datelor cu caracter personal 
Operatorul va păstra datele cu caracter personal în cadrul Spațiului Economic European (SEE). 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 
1.	Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 90 de zile de la incheierea Campaniei. 
2.	In cazul operatiunilor de marketing, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului sau 3 (trei) ani de la data ultimului contact. 
3.	Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 
4.	La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare

Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 
1.	dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 
2.	dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
3.	dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
4.	dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
5.	dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
6.	dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 
7.	dreptul la portabilitate a datelor; 
8.	dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Organizatorului.

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Art. 12 – Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Targu Secuiesc.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului pe adresa Str.Orban Balazs Nr.14, Targu Secuiesc, Jud.Covasna sau pe adresa de email: sesizari@nexxon.ro pana la data de 15 martie 2021. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
Art. 13 - Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.